topbanner

PRIVACY AND USER DATA DELETION POLICY

This privacy policy discloses how we collect, store, and process information or personal data ("Personal Information") of our customers through our website. We commit to safeguarding our customers' personal information and will make every effort to use appropriate measures to secure and protect the information provided to us during the use of our website from unauthorized access.

However, we cannot guarantee prevention of all unauthorized access. In cases of unauthorized access beyond our control, the company will not be held responsible for any complaints, disputes, or damages arising from or related to such unauthorized access.

To gain a better understanding of our policy regarding the collection, storage, and use of personal information for users of this website, please read the following privacy policies:

I. Purpose and Scope of Personal Information Collection

To access and use certain services on the website, you may be required to register with us using personal information (such as email, full name, contact phone number, etc.). All information provided must be accurate and legal. Our website is not responsible for any legal aspects of the information provided. We may also collect information about the number of visits, including the number of pages viewed, links clicked, and other information related to your connection to our website. We also collect information that your web browser uses when accessing the website, including IP address, browser type, language used, and the time and addresses your browser accesses.

II. Use of Information

Information collected through the cheapgame.asia website will help us:

Assist customers in product purchases

Address customer inquiries

Conduct customer surveys

Carry out promotional activities related to cheapgame.asia's products and services

When customers require assistance or have questions they wish to convey to us through the cheapgame.asia website, they may be asked to provide personal information (email, full name, contact phone number, etc.). All information provided must be accurate and legal. Cheapgame.asia is not responsible for the legal aspects of the information provided.

When necessary, we may use this information to contact you directly through means such as sending letters, placing orders, sending thank-you letters, technical and security information, and more. We are committed to using the personal information of our customers for the purposes and scope as disclosed. In cases where the use exceeds the purpose and disclosure, we will notify the customer and only use it with their consent.

III. Information Retention Period

We will store the personal information provided by customers on our internal systems during the provision of services to customers or until the purpose of collection is completed, or until the customer requests the deletion of the provided information.

IV. Individuals or Organizations with Access to Information

Customers agree that, when necessary, the following agencies/organizations/individuals have the right to access and collect their information, including:

Administration Board

Competent state authorities

Complaining parties proving customer misconduct (if any)

V. Address of the Entity Collecting and Managing Personal Information

Business Household of Do Tan Phong Business registration certificate number: 41U8009577 issued by the Finance - Planning Department of Nha Be District, Ho Chi Minh City on February 23, 2021 Main office address: 343/27/11/1 Quarter 6, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam Phone: 090 272 7478 Email: admin@cheapgame.asia

VI. Methods for Customers to Access and Edit Their Personal Data

Customers have the right to check, update, adjust, or cancel any of their information by logging into their account and accessing the account management page or by contacting the Administration Board for assistance. However, any modifications, additions, or cancellations of personal information must adhere to the registration information regulations on the website.

VII. Commitment to Customer Personal Information Security

We are committed to safeguarding your personal information to the best of our ability. We will use various information security technologies to protect this information from unauthorized access, use, or disclosure. We advise you to safeguard your password-related information and not share it with anyone. If using a shared computer, you should log out or close all open website windows.

VIII. Mechanism for Receiving and Resolving Complaints Related to Personal Information

Customers have the right to file complaints regarding personal information disclosure to third parties with the cheapgame.asia administration board at the company's address or through email: admin@cheapgame.asia. The company is responsible for implementing technical and operational measures to verify the content reported. The processing time for complaints related to personal information is 7 days.

IX. Contact Information

We always welcome your contributions, contacts, and feedback on this "Privacy Policy." If you have any related questions, please contact us via email: admin@cheapgame.asia or phone: 0396520619.

-----------------------------------------------------------------

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.
Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

I.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân
Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Website của chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.


II. Phạm vi sử dụng thông tin
Các thông tin thu thập thông qua website cheapgame.asia sẽ giúp chúng tôi:
-    Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
-    Giải đáp thắc mắc khách hàng
-    Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
-    Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của cheapgame.asia
– Khách hàng cần đề nghị hỗ trợ hoặc có thắc mắc cần giải đáp muốn chuyển thông tin đến chúng tôi thông qua website cheapgame.asia, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. cheapgame.asia không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
– Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, …..
Chúng tôi cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng đúng với các mục đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Khách hàng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của Khách hàng.

III. Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.


IV. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
Khách hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:
-    Ban Quản Trị
-    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
-    Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng (nếu có)


V. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Phong
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số :41U8009577  do Phòng Tài Chính – kế hoạch UBND huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/02/2021
Địa chỉ trụ sở chính: 343/27/11/1 Khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 090 272 7478
Email: admin@cheapgame.asia


VI. Phương thức để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản của mình hoặc liên lạc với Ban quản trị để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên webiste.


VII. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.


VIII. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của cheapgame.asia, đến địa chỉ công ty hoặc qua email: admin@cheapgame.asia  Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.


IX. Thông tin liên hệ
Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: admin@cheapgame.asia - Điện thoại: 0396520619