topbanner

Chính Sách Quản lý & Xóa Dữ Liệu Người Dùng

1. Giới Thiệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của khách hàng của chúng tôi. Chính Sách Xóa Dữ Liệu Người Dùng này trình bày các quy trình và hướng dẫn về việc xóa dữ liệu người dùng được thu thập trên trang web của chúng tôi. Chính sách này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web của chúng tôi, bao gồm cả những người đã tạo tài khoản và thực hiện mua sắm. Nó mô tả cách chúng tôi xử lý yêu cầu xóa dữ liệu người dùng và thời gian cho quá trình xóa.

2. Mục Đích Thu Thập Và Xử Lý Dữ Liệu

Chúng tôi thu thập và xử lý nhiều loại dữ liệu người dùng để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào:

- Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ và thông tin thanh toán.

- Dữ liệu tài khoản: Tên người dùng và tùy chọn tài khoản.

- Dữ liệu giao dịch: Chi tiết mua sắm, thông tin thanh toán và lịch sử đơn hàng.

- Dữ liệu giao tiếp: Trao đổi với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và phản hồi từ người dùng.

- Quy Trình Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu

Người dùng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của họ khỏi hệ thống của chúng tôi. Để gửi yêu cầu xóa, vui lòng thực hiện các bước sau:

3.1. Gửi Yêu Cầu Xóa

Người dùng có thể gửi yêu cầu xóa dữ liệu bằng cách liên hệ qua địa chỉ email của chúng tôi, đó là admin@cheapgame.asia. Yêu cầu cần bao gồm:

- Họ tên đầy đủ của người dùng.

- Địa chỉ email liên kết với tài khoản của người dùng.

- Một tuyên bố rõ ràng về việc đang thực hiện yêu cầu xóa dữ liệu.

3.2. Xác minh

- Để đảm bảo tính xác thực của yêu cầu và ngăn chặn việc xóa dữ liệu không được ủy quyền, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung để xác minh danh tính của người dùng. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp bản sao chứng minh nhân dân được cấp bởi chính phủ.

3.3. Xử Lý và Xác nhận

Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu xóa dữ liệu đã được xác minh, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu trong vòng 3 ngày và gửi email xác nhận cho người dùng.

4. Thời Gian Xóa Dữ Liệu

- Sau khi nhận được yêu cầu xóa hợp lệ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau:

- Ngưng truy cập ngay lập tức

- Chúng tôi sẽ ngưng truy cập tài khoản của người dùng ngay lập tức, ngăn chặn việc thu thập dữ liệu tiếp theo.

- Chúng tôi sẽ tiến hành xóa dữ liệu cá nhân của người dùng khỏi hệ thống của chúng tôi trong vòng 3 ngày kể từ ngày gửi email xác nhận. Tuy nhiên, một số dữ liệu có thể được lưu giữ trong một khoảng thời gian hợp lý để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc khi cần thiết cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

5. Trường Hợp Ngoại Lệ Cần Lưu Trữ Dữ Liệu

- Một số dữ liệu có thể được lưu lại cho mục đích sau đây:

- Kiểm tra nghĩa vụ pháp lý của chủ tài khoản.

- Giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố.

- Phát hiện và ngăn chặn gian lận.

- Cải thiện dịch vụ của chúng tôi và duy trì hồ sơ kinh doanh.

- Thông Tin Liên Hệ

Đối với mọi thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến Chính Sách Xóa Dữ Liệu Người Dùng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email admin@cheapgame.asia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

User Data Management & Deletion Policy

1. Introduction

We are committed to protecting the privacy and personal data of our customers. This User Data Deletion Policy outlines the procedures and guidelines for the deletion of user data collected on our website. This policy applies to all users of our website, including those who have created accounts and made purchases. It describes how we handle user data deletion requests and the timelines for such deletion.

2. User Data We Collect

We collect and process various types of user data to provide our services, including but not limited to:

- Personal information: Name, email address, contact details, and billing information.

- Account data: Usernames and account preferences.

- Transaction data: Details of purchases, payment information, and order history.

- Communication data: Correspondence with our customer support and feedback provided by users.

3. Data Deletion Request Process

Users have the right to request the deletion of their personal data from our systems. To make a deletion request, please follow these steps:

3.1. Submit a Deletion Request

Users can submit a data deletion request by contacting our email which is admin@cheapgame.asia. The request should include:

- The user's full name.

- The email address associated with the user's account.

- A clear statement that a data deletion request is being made.

3.2. Verification

To ensure the request's authenticity and to prevent unauthorized data deletion, we may ask for additional information to verify the user's identity. This may include providing a copy of a government-issued ID.

3.3. Processing and Confirmation

Once we receive a verified data deletion request, we will process the request within 3 days and send a confirmation email to the user.

4. Data Deletion Timelines

Upon receiving a valid deletion request, we will take the following steps:

- Immediate Removal of Access

- We will immediately suspend the user's access to their account, preventing further data collection.

- We will proceed to delete the user's personal data from our systems within 3 days from the date of the confirmation email. However, certain data may be retained for a reasonable period to comply with legal obligations or as necessary for our legitimate business interests.

5. Data Retention Exceptions

- Certain data may be retained for the following purposes:

- Compliance with legal obligations.

- Resolving disputes and troubleshooting problems.

- Fraud detection and prevention.

- Improving our services and maintaining business records.

- Contact Information

For any inquiries or concerns regarding this User Data Deletion Policy, please contact us via our email admin@cheapgame.asia.